Είσοδος

Question: Πως μπορώ να πάρω μέρος στο διαγωνισμό ?

Ιούνιος 6 2018

Οι συμμετοχές θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφόσον:   

1. Υποβληθεί ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο video-clip, ηχητικού μηνύματος ή αφίσας ανά συμμετοχή σε ψηφιακή μορφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα αποσταλούν μέσω της ειδικής ιστοσελίδας  www.polentaspark.gr που εχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις ανάγκες του διαγωνισμού.
2. Το υποβληθέν υλικό συνοδεύεται από την ειδική φόρμα συμμετοχής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, καθώς και από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ηλεκτρονική μορφή του συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, από την οποία θα πιστοποιείται η ηλικία των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση έλλειψης η ανακρίβειας ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, η συμμετοχή ακυρώνεται αυτόματα.
3. Οι τεχνικές για τη δημιουργία του video-clip, του ηχητικού μηνύματος ή της αφίσας είναι ελεύθερες και η προσέγγιση του θέματος επαφίεται στην αισθητική του δημιουργού/ των δημιουργών.
4. Το τεχνικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων κάθε κατηγορίας που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού θα είναι:     

  • Video-clip σε μορφή MP4, διάρκειας έως 60 δευτερόλεπτων.
  • Ηχητικό μήνυμα σε μορφή MP3, διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων.
  • Αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή PDF, μεγέθους Α2.