Είσοδος
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Μπορεί μια ομάδα να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορίες του διαγωνισμού ?

Question: Μπορεί μια ομάδα να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορίες του διαγωνισμού ?

Ιούνιος 6 2018

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής στο διαγωνισμό, δηλαδή δεν μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος σε περισσότερες από μία ομάδες, η δε ατομική συμμετοχή αποκλείει την ομαδική και αντίστροφα.